Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Bredeschool de Bron zet zich in om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling en naleving van het beleid van de school. De MR hecht daarbij grote waarde aan een heldere communicatie tussen de leden, de directie, de achterban (ouders/verzorgers en personeel), de ouderraad, kinderraad en de gemeenschappelijke GMR van Kindante. De MR van de Bredeschool de Bron bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Ook is 1 personeelslid verkozen tot lid van de GMR van stichting Kindante.

Personeelsleden:                                                                            
Guido Gelissen (voorzitter)                                                            
Anouk Mulder (notulist)                                                                 
Henny Wouters (GMR)                                                                    

Ouders:
Ruud Faas
Jeanneke Brouns
(vacature)

De medezeggenschapsraad vergadert verschillende keren per jaar op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur. De vergaderingen vinden plaats op Bredeschool de Bron.
               
Datums schooljaar 2023/2024:
volgt nog
               
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, maar kunnen in bepaalde gevallen besloten zijn. Wilt u een keer komen toehoren wat wij doen? Laat het ons dan even weten via de voorzitter. Notulen van de medezeggenschapsraad kunnen worden ingezien, door contact te leggen met de voorzitter van de MR: g.gelissen@kindante.nl

In elke vergadering worden de mededelingen van de directie, GMR en oudervereniging besproken. Hierbij kan de MR vragen om toelichting of indien nodig, actiepunten benoemen. De MR is zelf ook actief in onderwerpen of actiepunten ter sprake brengen en om toelichting vragen aan bijvoorbeeld de directie.

Een aantal zaken die besproken kunnen worden in de MR:
  • vaststelling van de onderwijstijd, schoolgids en schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang
  • de huisvesting van de school
  • veiligheid van de kinderen en het personeel
  • het mee toezien op de onderwijskwaliteit
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen via: mr.bron@kindante.nl

Vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad van Bredeschool de Bron